Regulamin konkursu FB Magiczne Zakończenie Wakacji 2023

Regulamin konkursu Magiczne Zakończenie Wakacji 2023
ESKANDER Krzysztof Grzegocki Spółka Komandytowa

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma ESKANDER Krzysztof Grzegocki Spółka Komandytowa z siedzibą w Opolu, ul. Malczewskiego 3/1, 45-030 Opole, NIP: 754-334-68-35, REGON: 520730434.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 27 do 29 czerwca 2023, do godziny 23:59.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 30 czerwca, za pośrednictwem fanpage’a.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/FestiwalMagiczneZakonczenieWakacji/.
 6. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na podaniu w komentarzu do grafiki konkursowej odpowiedzi na pytanie „Czym dla Ciebie są magiczne wakacje?”.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców.
 4. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana poprzez kapitułę konkursu ze strony Organizatora.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest zaproszenie na wydarzenie Letnia Klinika Skeczów Męczących, które odbędzie się dnia 25.08.2023 (piątek), o godzinie 19:45.
 2. Nagrodę wyślemy zwycięzcą drogą mailową w formie pliku pdf.
 3. Nagrodę należy zrealizować najpóźniej do dnia wydarzenia, tj. 25.08.2023, do godziny 19:45, po tym czasie Nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected].
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs na Facebooku – Magiczne Zakończenie Wakacji 2023.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma ESKANDER Krzysztof Grzegocki Spółka Komandytowa z siedzibą w Opolu, ul. Malczewskiego 3/1, 45-030 Opole, NIP: 754-334-68-35, REGON: 520730434. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected].
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.