Magiczne Zakończenie Wakacji

Kontakt 

25-27 Sierpnia 2023

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji 2020 – rejestracja TV Polsat

Dot. Imprezy odbywającej się w dniach 25.08.2023r.-27.08.2023

Organizator imprezy:

ESKANDER – Krzysztof Grzegocki Spółka Komandytowa ul. Malczewskiego 3/1, 45-030 Opole.

Administrator obiektu: : Mirosław Strzelecki, tel. 41 361 47 68

Miejsce: Amfiteatr Kadzielnia Kielce, ul. Legionów 1

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504) oraz na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia  1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z póź. Zm.).
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z obiektu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie obiektu, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu
 4. Bilety obowiązujące na imprezie są jednorazowego wstępu. Opuszczenie obiektu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie.

 

II ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności  przestrzegać postanowień regulaminu obiektu i regulaminu imprezy masowej.
 2. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczącego broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, napoje bezalkoholowe o pojemności powyżej 0,5L, środków odurzających lub substancji psychotropowe.
 3. Może być orzeczony przepadek przedmiotów wymienionych w pkt II ust.2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy (art. 59, ust.2 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych)
 4. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące kamer, aparatów fotograficznych oraz posługiwania się jakimkolwiek sprzętem audiowizualnym w celu rejestrowania wydarzeń na terenie imprezy.
 5. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in,:
 1. służby porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
 2. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę’
 3. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego
 1. Członkowie Służby informacyjnej i porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.
 2. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
 1. sprawdzania i stwierdzenia uprawnień osób do uczestniczenia  w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia  braku takich uprawnień- wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
 2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa pkt. II. Ust 2;
 4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń- wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
 5. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 1. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członku służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz nie wykonywania poleceń, o których mowa w niniejszym regulaminie na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia.
 2. Czynności o których mowa w pkt. II, ust 6,7 powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 3. Kierownik do spraw bezpieczeństwa, członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikator wydanego przez organizatora. Identyfikator zawiera następujące informacje: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
 4. Służby porządkowe są obowiązane odmówić wstępu na imprezę masową:
 1. Osobie nieposiadającej biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej;
 2. Osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:

– zakazujące wstępu na imprezę masową,

– zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku  z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

 1. osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,
 2. osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy;  
 3. osobie, odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w pkt II, ust 6,7,8
 4. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 5. osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje    o których mowa w pkt II, ust. 2
 6. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego
 1. Służby porządkowe mogą usunąć z miejsca przeprowadzenia imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu lub regulaminem imprezy masowej, a także usunąć z miejsca przeprowadzenia imprezy masowej osoby, o których mowa w pkt II ust. 11 lit b-d.
 2. Służby informacyjne są obowiązane do:
 1. informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
 2. informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i sanitarnych;
 3. nadzorowanie bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie masowej;
 4. niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności;
 5. niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych;
 6. obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób;
 7. pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej;
 8. reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej.
 1. W przypadku gdy działania służby porządkowej są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem
 2. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. W razie jakiegokolwiek zagrożenia informacja o kierunku ewakuacji zostanie podana poprzez ogłoszenie ze sceny do publicznej wiadomości.
 4. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy mogą obywać się tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora imprezy
 5. Sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych zawierających do 3,5% alkoholu:
 1. Prowadzona jest wyłącznie za zgodą organizatora przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, póżn. Zm.3).
 2. Odbywa się w boksach gastronomicznych usytuowanych na foyer amfiteatru. W celu zmniejszenia natłoku i utrudnień w ruchu dopuszczalne jest również spożycie alkoholu na terenie widowni.
 3. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

 

III PRZEPISY KARNE

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie masowej będą pociągnięte do odpowiedzialności porządkowej lub karnej zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (D. U. Nr 62, poz. 504), oraz przepisami Kodeksu Cywilnego (ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Dz. U. Nr 16 poz. 93z póź.zm.).
 2. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000zł. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, a także przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej *art. 54 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych)
 3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000zł *art. 55 Ustawy z dnia 20marca 2009r. o  bezpieczeństwie imprez masowych)
 4. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000zł (art. 56 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych) 
 5. Kto będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informacje nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000zł (art. 57 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych)
 6. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004r. Nr 52, poz. 525, późn. Zm 6), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa chociażby nie stanowiły własności sprawcy (art. 59 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych)
 7. Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren obiektu lub na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 60 ust 1a Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych)
 8. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. (art. 60 ust 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych)
 9. Karze, o której mowa w ust. 8, podlega te kto w czasie i w miejscu trwaniu imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej (art. 60 ust 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych)
 10. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w pkt III ust 7-9, używa elementu, odzieży Kub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (art. 60 ust 4 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych)
 11. Kto będąc członkiem służby porządkowej lub służby informacyjnej, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków powoduje zagrożenia bezpieczeństwa imprezy masowej podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych (60 art. 58, ust 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych)

 

Biuro

Alicja Dubniańska

tel. 695 105 020
e-mail: [email protected]

Akredytacje

Katarzyna Rduch

tel. 695 225 020
e-mail: [email protected]

Bilety

kabaretowebilety.pl

tel. 77 441 05 33
e-mail : [email protected]

Miasto Gospodarz

Kielce

Organizator

Realizacja TV

 

Patroni medialni

 

 

Partnerzy

 

 

Social Media

Bilety